wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Kapilarne zjawisko

  Woda podnosząca się w obiektach o małym wymiarze charakterystycznym (np. rurki kapilarne). Wynika to z sił adhezji, kohezji i napięcia powierzchniowego.

 • Kapilarne membrany

  Membrany o grubości około ludzkiego włosa, używane do nanofiltracji, ultrafiltracji i mikrofilatracji.

 • Kapilarna strefa

  Obszar w glebie nad poziomem wody gruntowej, gdzie woda może się lekko podnosić w wyniku sił kohezji w czasie zjawiska kapilarnego.

 • Dopływ

  Strumień płynu dostarczanego do filtra lub systemu filtracyjnego. 

 • Koagulacja

  Stabilizacja cząsteczek koloidalnych poprzez dodanie reaktywnych związków chemicznych zwanych koagulantami. Dzieje się to poprzez neutralizacje ładunków.

 • Koalescencja

  Łączenie się cząstek fazy rozpuszczonej (kropli cieczy lub pęcherzyków gazu) w większe.

 • Kwaśny deszcz, kwaśna woda

  Deszcz o niskim pH wynikającym z reakcji zachodzących w powietrzu związków takich jak np. kwas siarkowy.

 • Kwasowość

  Ilościowa zdolność wody do neutralizacji zasady, wyrażona w ppm lub mg/L ekwiwalentu węglanu wapnia. Określa to ilość obecnych atomów wodoru. Jest ona zwykle mierzona poprzez miareczkowanie z użyciem standardowego roztworu wodorotlenku sodu.

 • Kondensat

  Woda uzyskana w wyniku skondensowania pary wodnej.

 • Konsumpcyjne zużycie wody

  Woda pochodząca z dostępnych systemów dostarczania wody bez zwrotu do odbiorników; woda używana w produkcji, rolnictwie, i przygotowywaniu żywności.

 • Kryteria jakości (wód podziemnych)

   Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie oraz zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jakości wody. K. j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych k. j. wód dostarczają normy jakości wody oraz przepisy sanitarne i przemysłowe. Najbardziej rozbudowane są k. j. wód pitnych, których w obecnie obowiązujących w Polsce przepisach sanitarnych jest 43 (bez kryteriów bakteriologicznych). K. j. wód powierzchniowych i podziemnych, stosowane przy ich klasyfikacji, różnią się nieco między sobą ze względu na często różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych, bywają stosowane również inne kryteria np. trwałości składu wód lub podatności ich na zanieczyszczenia. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • System kanalizacji

  System tradycyjnie używany do kolekcjonowania ścieków miejskich (na zasadzie grawitacji) i transportowania ich do centralnego pierwsza- lub drugorzędnego oczyszczania przed zrzutem do wód powierzchniowych.

 • Korozyjność

  Zdolność wody do rozpuszczania i rozkładania pewnych substancji, szczególnie metali.

 • Komora fermentacyjna

  Zamknięty zbiornik do oczyszczania ścieków, w którym pobudzany jest rozwój bakterii w celu rozłożenia materii organicznej.

 • Wymywanie

  Proces, w wyniku którego substancje rozpuszczalne są rozpuszczane i filtrowane przez glebę poprzez przesączająca ciecz.

 • Limnologia

  Nauka o fizycznych, chemicznych, hydrologicznych i biologicznych aspektach wody słodkiej.

 • Lód

  Woda w postaci stałej.

 • Lotne związki organiczne (VOC)

  Volatile Organice Compound (ang.). Syntetyczne organiczne związki, które łatwo parują i są często rakotwórcze.

 • Ługowanie, wymywanie, wypłukiwanie

   Proces rozpuszczania skał lub minerałów (oraz odpadów) i wynoszenia z wodą poza zasięg ich występowania. Ł. skał osadowych obejmuje kolejno minerały od najłatwiej do najtrudniej rozpuszczalnych (np. wg kolejności: halit, gips, kalcyt, dolomit). W skałach magmowych przebiegają bardziej złożone procesy wietrzenia chemicznego umożliwiające przebieg ł. Procesy ł. zmieniają w różny sposób chemizm wód podziemnych. Efekt zmian uzależniony jest zarówno od składu mineralogicznego ługowanego ośrodka skalnego jak i warunków przebiegu procesu. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Makroskładniki; *makroelemety

   Pierwiastki występujące powszechnie w wodach podziemnych, uznawane za główne ich składniki. Zazwyczaj m. stanowią w sumie ponad 90% substancji rozpuszczonych. Należą do nich pierwiastki wchodzące w skład jonów głównych (C, O, S, Cl, Ca, Mg, Na i K). Wzajemne proporcje stężeń m. zmieniają się w wodach podziemnych w różnych strefach ich występowania. M. mogą być pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Ponieważ nazwa makroelementy stosowana jest w innych pokrewnych naukach (geochemii, biologii) i obejmuje inny zespół pierwiastków i jonów, należy stosować w hydrogeologii nazwę makroskładniki lub główne składniki wód. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

Tagi