wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Absorpcja

  Proces, w którym ciało stale pochłania inne cząsteczki do swego wnętrza-struktury.

 • Agresywna woda

  Woda miękka i kwaśna, która może powodować korozje w rurociągach i innych urządzeniach hydraulicznych.

 • Agresywność wody, korozyjność wody

  Właściwość wody wywołana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a. w. rozumieją jako niszczenie skał i betonów, korozyjność natomiast jako niszczenie konstrukcji metalowych. Badacze zachodni zawężają niekiedy pojęcie a. w. jedynie do niszczenia skał węglanowych. A. w. powoduje nieodwracalne zmiany ośrodka skalnego, ługowanie i zmienia chemizm wód. Najczęściej mamy do czynienia z wodami o agresywności ługującej (zawierające poniżej 90 mg CaCO3/dm3), agresywności węglanowej (zawierające ponad 4 mg CO2/dm3), agresywności magnezowej (zawierające ponad 1000 mg Mg/dm3), agresywności siarczanowej (zawierające ponad 250 mg SO4/dm3), agresywności amonowej (zawierające ponad 15 mg N-NH4/dm3) oraz występującej przy pH wody poniżej 7 agresywności kwasowej. Agresywnie działają też wody typu Na-Cl o stężeniu przekraczającym 1000 mg/dm3 oraz w stosunku do żeliwnych rur, wody bogate w tlen. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]o

 • Akratopegi

  Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Analiza chemiczna wody

  Badanie składu chemicznego substancji występujących w wodach lub wynik takiego badania analiza jakościowa oraz ich stężeń analiza ilościowa. W badaniach rutynowych wykonywanych dla oceny jakości wody, oznacza się najczęściej stężenia poszczególnych pierwiastków (lub jonów), podając wynik przeliczony na formę najczęściej występującego w wodzie. Wyniki podawane są w mg/dm3 lub w mval/dm3. A. ch. w. może obejmować zarówno badania stężeń makroskładników jak i mikroskładników. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Analiza fizyko-chemiczna wody, analiza fizyczno-chemiczna wody

  Badanie (lub wynik badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie oraz cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a. F.-ch. wód podziemnych oznacza się stężenia wybranych gazów, makro i mikroskładników oraz przynajmniej część z następujących cech: agresywność, przewodność elektrolityczną właściwą, temperaturę, radoczynność (woda radoczynna), twardość, mineralizację i suchą pozostałość wód. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Analiza wody

  Oznacza zarówno czynność jak i wynik przeprowadzonych badań – określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. Podczas analizowania wody bada się substancje występujące w wodzie. Samej wody dotyczy jedynie ocena składu izotopowego i temperatury. Pojęcie A. w. rozszerzone przymiotnikowo określać może zakres badań (analiza chemiczna wody, analiza fizyko-chemiczna wody, analiza bakteriologiczna wody, analiza organoleptyczna wody), lub szczegółowość badań (analiza ilościowa, analiza jakościowa, analiza szczegółowa, analiza pełna, analiza przybliżona, analiza wskaźnikowa), miejsce przeprowadzonych badań (analiza polowa, analiza terenowa, analiza laboratoryjna), lub zastosowaną metodę badań. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Anomalia hydrogeochemiczna

  Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od tła hydrogeochemicznego. Jeśli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a. h. ujemnej. Jeśli natomiast stężenia przekraczają górną granicę tła hydrogeochemicznego, mówimy o a. h. dodatniej. Zależnie od przestrzennej formy występowania rozróżniamy a. h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Ze względu na genezę wyróżnia się a. h. naturalne (dzielą się na syngenetyczne i epigenetyczne) i a. h. antropogeniczne. Jako a. h. uznaje się również odstępstwo od występujących powszechnie trendów wzrostu mineralizacji ód podziemnych wraz z głębokością. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa].

 • Aktywny(aktywowany) węgiel

  Węgiel aktywny jest porowatym ciałem stałym w formie proszku, wytłoczek lub granulek, produkowanym z wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej zawartości węglowej, np. drewna, skorup orzechów, odpadów węglowodorowych, torfu, węgla brunatnego, bitumicznego i antracytowego. Jest to najczęściej używane medium adsorpcyjne, powstające poprzez ogrzewanie substancji węglowych lub zasad celulozowych w warunkach braku powietrza..

 • Aktywny osad

  Proces biologiczny zależny od dostępu tlenu, w wyniku którego rozpuszczalna substancja organiczna jest przekształcana do organicznej substancji stałej (biomasy) usuwanej w wyniku działania sił grawitacji lub podczas filtracji.

 • Aktywne grupy

  Mocno związane jony przyczepione do złoża wymieniacza jonowego. Każda grupa aktywna musi mieć zawsze jon-odpowiednik o przeciwnym ładunku w swoim sąsiedztwie

 • Algi

  Jedno- lub wielokomórkowe organizmy występujące powszechnie w wodach powierzchniowych. Produkują one własne substancje odżywcze w procesie fotosyntezy. Grupa alg jest podzielona na algi zielone i algi niebieskie. Niebieskie mogą być niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Nadmierny wzrost alg może powodować nieprzyjemny smak i zapach wody. Rozkład alg zmniejsza dostęp tlenu w wodzie.

 • Anoda

  Miejsce w procesie elektrolizy, gdzie metal wchodzi do roztworu jako kation pozostawiając za sobą ekwiwalent elektronów do przekształcenia w elektrodę o przeciwnym ładunku - katodę.

 • Aromatyczne

  Typ węglowodorów o strukturze pierścieniowej, takie jak benzen lub toluen. Znajdują się np. w benzynie.

 • Atom

  Najmniejsza jednostka materii, tworząca cząsteczki.

 • Hydroliza

  Rozpad związków organicznych w reakcji z wodą.

 • Atomowa liczba

  Liczba rozróżniająca każdy związek chemiczny, równa liczbie protonów w jądrze każdego z atomów.

 • Wsteczne płukanie

  Przepływ wody w medium w kierunku przeciwnym do normalnego. Przepływ jest często zawracany w systemach oczyszczania złoża, jeśli woda jest mocno zanieczyszczona.

 • Bakteria

  Mikroskopijnie mały organizm jednocząsteczkowy, rozmnażający się przez podział komórkowy.

 • Bakterie fakultatywne

  Bakterie mogące żyć w warunkach tlenowych lub beztlenowych.

Tagi