wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z
 • Przewodność elektrolityczna właściwa wody

   Miara przewodnictwa elektrolitycznego wody, traktowana jako cecha jakości wód naturalnych i powszechnie oznaczana dla przybliżonej oceny ich mineralizacji i stopnia zanieczyszczenia. P. e. w. potocznie nazywana jest przewodnością wody, niekiedy wyrażana też jest jako odwrotność oporności elektrolitycznej wody. P. e. w. oznaczana jest zwłaszcza przy wskaźnikowych pomiarach terenowych oraz przy kontroli jakości wody. Wartości p. e. w. wyrażane w [mS/cm] w przybliżeniu odpowiadają mineralizacji wody wyrażonej w mg/dm3. Stosowanych jest też szereg wzorów empirycznych uściślających te zależności. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Równowaga węglanowa

   Równowaga hydrogeochemiczna zachodząca powszechnie w wodach podziemnych obejmująca współdziałanie wody z dwutlenkiem węgla i węglanami nierozpuszczonymi i rozpuszczonymi w wodzie głównie w formie wodorowęglanów (CaCO3 + H2O + CO2 - Ca2+ + 2HCO3-). R. w. obejmuje też stan określonej proporcji między jonami: wodorowęglanowymi i dwuwęglanowymi (HCO3- CO32- + H+), bowiem w wodach podziemnych dysocjacja kwasu węglowego przebiega dwustopniowo. R. w. buforuje naturalne wody, decydując przy niskich mineralizacjach wód o ich odczynie. Dwutlenek węgla zrównoważony, Dwutlenek węgla agresywny. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Rozlewisko

  Płaski lub prawie płaski obszar wzdłuż rzeki lub strumienia, na który rozlewa się woda podczas wysokiego stanu wody.

 • Równowaga węglanowa

   Równowaga hydrogeochemiczna zachodząca powszechnie w wodach podziemnych obejmująca współdziałanie wody z dwutlenkiem węgla i węglanami nierozpuszczonymi i rozpuszczonymi w wodzie głównie w formie wodorowęglanów (CaCO3 + H2O + CO2 - Ca2+ + 2HCO3-). R. w. obejmuje też stan określonej proporcji między jonami: wodorowęglanowymi i dwuwęglanowymi (HCO3- CO32- + H+), bowiem w wodach podziemnych dysocjacja kwasu węglowego przebiega dwustopniowo. R. w. buforuje naturalne wody, decydując przy niskich mineralizacjach wód o ich odczynie. Dwutlenek węgla zrównoważony, Dwutlenek węgla agresywny. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Materia organiczna

  Substancja roślinna lub zwierzęca (żywa lub martwa), o strukturze węgiel-wodór.

 • Zrzut niebezpośredni

  Wprowadzanie zanieczyszczeń ze źródeł innych niż komunalne do publicznej oczyszczalni ścieków. Zrzut ten może pochodzić z obiektów przemysłowych lub komercyjnych (restauracja, hotele itp.), z których ścieki wpływają do kanalizacji publicznej.

 • Napływ zasilanie wodne

  Strumień wody wchodzący do każdego systemu oczyszczania.

 • Filtrat

  Ciecz, która przeszła przez filtr. Część ciekła lub gazowa substancji filtrowanej,  oczyszczona w procesie filtracji częściowo lub całkowicie od zanieczyszczeń.

 • Rozpuszczanie, roztwarzanie

   Proces przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w rozpuszczane substancje. R. obejmuje zarówno szereg związków nieorganicznych jak i organicznych. Procesem przeciwstawnym jest wytrącanie się minerałów. Procesy wytrącania i rozpuszczania zachodzą zgodnie z równowagą termodynamiczną pomiędzy wodą, gazami i rozpuszczanym minerałem. Ukierunkowanie przebiegu procesów rozpuszczania/wytrącania ocenia się obliczając wskaźnik nasycenia i porównując go z występującymi stężeniami minerału w badanej wodzie. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Samowypływ, samowypływ wód artezyjskich

   Samoczynny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, wywołany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej większej niż rzędna powierzchni terenu. W warunkach szczególnych np. w dolinach dużych silnie drenujących rzek, samowypływ jest możliwy również z warstw o zwierciadle swobodnym, gdy wysokość hydrauliczna na pewnej głębokości jest wyższa niż w partiach przypowierzchniowych warstwy. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Schoellera wykres, Schoellera-Berkaloffa wykres

   Graficzna metoda odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów, nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się między sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S. w. można nanieść kilka analiz co pozwala na wizualne ich porównywanie. Jest to jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń mikroskładników i różnego typu składników specyficznych. Graficzne metody odwzorowania chemizmu wód. [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Skład chemiczny wód, chemizm wód

  Pojęcie oznacza skład rozpuszczonych (zdysocjowanych i niezdysocjowanych) substancji występujących w wodzie (gazów, minerałów, substancji organicznej itd.) a nie samej wody jako związku chemicznego. S. ch. w. decyduje o właściwościach (chemicznych, fizycznych i organoleptycznych) wody. Niekiedy przedstawiany jest w postaci zapisu uwzględniającego jedynie skład jonowy wód lub nawet wyłącznie jony główne.[Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Smak wody

   Cecha organoleptyczna oznaczana jedynie w przypadku pewności, że badana woda nie jest zanieczyszczona. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje s. wywoływane najczęściej przez określone substancje rozpuszczone w wodzie.

  Rodzaj smaku Substancje wywołujące smak
  słony chlorek sodu
  gorzki siarczany magnezu i sodu
  słodki niektóre substancje organiczne
  kwaśny ałuny, kwasy mineralne

   [Słownik hydrogeologiczny, PIG 2002, Warszawa]

 • Przepływ

  Poziom ilości/pojemności przepływającej cieczy w danym czasie.

 • Organika na membranie

  Rozkład materii organicznej na powierzchni membrany, co powoduje niewydajność filtra.

 • Zamarzanie

  Przejście cieczy w stan stały pod wpływem spadku temperatury. Dla wody temperatura zamarzania wynosi 0 stopni Celsjusza.

 • Woda słodka

  Woda zawierająca mniej niż 1 mg/l rozpuszczonej substancji stałej TDS

 • Szara woda

  Ścieki komunalne pochodzące z mycia kuchennego, łazienek, prania, umywalek, zmywarek.

 • Woda gruntowa

  Woda znajdująca się w strefie wysycanej gleby; Porusza się wolno z miejsc położonych wyżej nad poziomem morza i o wyższym ciśnieniu do miejsc niżej położonych o niższym ciśnieniu, takich jak rzeki i jeziora.

 • Wąwóz

  Głęboki kanał powstały w wyniku intensywnej erozji wodnej.

Tagi