Żłoże wielowarstwowe AMM MultiMedia

Wypełnienie – złoże wielowarstwowe AMM ®

Rodzaj materiału filtracyjnego, jego uziarnienie oraz wysokość warstwy złoża decydują o przebiegu i skuteczności filtracji. W filtrach stosuje się złoża dwuwarstwowe np.: piaskowo – antracytowe , trójwarstwowe np.: węglowo – antracytowe – piaskowe oraz inne. Stosowanie złóż wielowarstwowych zapewnia lepsze wykorzystanie pojemności złoża na zanieczyszczenia na całej ich wysokości. Wydłuża to cykl filtracji z uwagi na wolniejszy przyrost strat ciśnienia hydraulicznego oraz pozwala na eksploatację filtrów przy większej prędkości liniowej. W złożach wielowarstwowych warstwy różnych materiałów filtracyjnych ułożone są zgodnie ze wzrastającą gęstością. Uziarnienie materiału filtracyjnego oraz prędkość filtracji decydują o głębokości penetracji zanieczyszczeń w złożu. Głębokość ta wzrasta wraz a prędkością i uziarnieniem złoża, stąd nadmierne zwiększenie jego uziarnienia może spowodować pogorszenie efektów filtracji.

opis zastosowania

Tagi