Złoże KDF spieki miedźi i cynku

MediaKDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektórych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji /oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.

Złoże KDF:
Niezależnie od tego, jak dobre są istniejące technologie filtracji / oczyszczania wody, to każdy z nich posiada pewne ograniczenia. Są one albo krótkotrwałe, albo drogie, albo trudne do utrzymania, albo łatwo atakowane są przez mikroorganizmy lub też po prostu nie są w stanie sprostać oczekiwanym, coraz ostrzejszym wymogom.

 

zdjecia

Opatentowane media KDF są wysoko-czystymi związkami miedź-cynk. Obniżają one zawartość zanieczyszczeń w wodzie stosując utlenianie/redukcje (redox) potencjał czystych, różniących się metali. Brzmi to bardzo tajemniczo, w rzeczywistości proces nie jest skomplikowany.

KONTROLUJE CHLOR l METALE CIĘŻKIE
KONTROLUJE, BAKTERIE GLONY I GRZYBNIE
ZASTOSOWANIA OD STACJI UZDATNIANIA WODY UKŁADÓW PUBLICZNYCH, ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, DOMOWYCH
Artykuł na temat zastosowania KDF w gałęzi hodowli drobiu.

Technologia wodna w oparciu o stopy miedzi i cynku
Filtry miedziano-cynkowe szansą na poprawę warunków w wylęgarniach drobiu i kurnikach.
Korzyści dla rolnictwa
W jednostkach, takich, jak fermy drobiowe, w których występuje  konieczność oczyszczania dużych ilości wody, korzystne jest stosowanie stopów miedziano-cynkowych w urządzeniach uzdatniających.
Stosując stopy miedziano-cynkowe.w procesie filtrowania, wykorzystuje się odwieczne prawo fizyki. Redukcja - utlenianie oznacza po prostu oddawanie lub przyjmowanie elektronów. Podczas przepływu wody przez złoże granulatu miedziano-cynkowego, tworzy się elektroda podobna do akumulatora samochodowego, pozwalająca na wymianę elektronów między różnymi substancjami zanieczyszczającymi
          Dzięki tej wymianie następuje neutralizacja zanieczyszczeń. Część substancji powstałych w wyniku procesu przechodzi do strumienia wody, inne zostają związane reakcją elektrochemiczną z granulkami miedziano-cynkowymi. Poza tym, przepływ wody tworzy słaby prąd elektryczny, stanowiący niekorzystne warunki dla bakterii. Wytworzony w ten sposób prąd zrywa wiązania między atomami tlenu i wodoru w cząsteczce wody, powodując uwolnienie tlenu. Beztlenowce lub bakterie powodujące niedobór tlenu nie tolerują takiego środowiska W ten sposób powstaje środowisko bakteriostatyczne
    Opisane procesy zachodzą dość gwałtownie, a zatem czas potrzebny na kontakt między wodą a czynnikami filtrującymi jest bardzo niewielki. Krótki czas kontaktu powoduje, że nawet przy dużych przepływach wody można stosować zbiorniki mniejsze niż w przypadku korzystania z innych czynników.
Ograniczanie procesu inkrustacji wewnętrznej rur i urządzeń.
Fermy drobiowe potrzebują dużych ilości nieskażonej wody nie tylko ze względu na zdrowie i prawidłowy rozwój inwentarza, ale również ze względu na zapobieganie awariom sprzętu i obniżanie kosztów konserwacji oraz ograniczanie do minimum przestojów.
          Hodowcy szukają technologii zapobiegających bądź ograniczających w znaczny sposób inkrustację, uwalnianie się chlorków, a jednocześnie zapewniających środowisko bakteriostatyczne, nieskomplikowanych pod względem wymogów technicznych, zdolnych do obsługi dużych ilości wody i nie wymagających dużej przestrzeni.
Inkrustacja wewnętrzna rur i urządzeń wodnych  jest szczególnie uciążliwa dla hodowców drobiu, ponieważ blokuje urządzenia, a w szczególności systemy zraszające i poidła smoczkowe, wymagające częstych zabiegów konserwacyjnych oraz okresowych inwestycji w celu wymiany sprzętu.
          Miedziano-cynkowe układy oczyszczające w znaczny sposób ograniczają inkrustację  lub wręcz powstrzymują ten proces dzięki zmianie budowy cząsteczek wapna w taki sposób, aby uniemożliwiać im przyleganie do powierzchni urządzeń bądź rur i spowodować, aby węglan wapnia w zmienionej formie przechodził do wody.
Opisana cecha ma szczególne znaczenie dla hodowców, którzy potrzebują wody o określonym poziomie mineralizacji ze względu na zdrowie kurcząt i indyków. Mineralizacja wody daje w efekcie podwyższoną wagę drobiu, co oznacza wyższe zyski dla rolników.
            Z jednej strony, środki zmiękczające wodę eliminują zarastanie rur i urządzeń, jednak odbywa się to kosztem zwierząt. Podwyższenie stopnia zasolenia może powodować, że ptactwo częściej korzysta z poideł i częściej wypróżnia się. Powoduje to problemy w zakładach hodowli drobiu, ponieważ posadzka kurnika jest wilgotna z powodu odchodów, co przyczyna się do podwyższenia poziomu bakterii i pojawieniu się chorób.
Eksploatacja filtrów miedziano-cynkowych w gospodarstwach rolnych
            W pewnym gospodarstwie czerpano wodę ze studni, korzystając ze środków zmiękczających wodę w celu wyeliminowania istniejących tam problemów z inkrustacją rur. Jednak roztwór solanki pochodzący z urządzeń zmiękczających wodę, który kierowano na pobliskie pole spowodował zakwaszenie pola, a zasolenie stawu przekroczyło dopuszczalny poziom. Ponadto, gwałtownie wzrosła liczba upadków w stadzie. Nasza firma wywnioskowała, że zwiększona umieralność miała swoje źródła w zakażeniu wody bakteriami.
          W celu rozwiązania problemu, dokonaliśmy przeróbki zbiornika przetrzymującego, o pojemności 17 600 litrów, na zbiornik retencyjny, podając chlor z układu chloratora gazu  umiejscowionego u szczytu studni. Opracowaliśmy układ filtrowania o przepływie 44 litrów na minutę wypełniony medium ze stopu miedziano-cynkowego. Układ został zainstalowany w 1992 r. i nie wymagał wymiany złoża.
    W 1993, wykonaliśmy jeszcze jedno zlecenie, instalując inny układ w przyległym gospodarstwie, które należało do tej samej spółki. Tym razem przepływ został zwiększony nawet do 77 l/min. Od chlorowywanie wody przed podaniem jej ptakom nie stanowi problemu dla medium miedziano-cynkowego, które łączy się z Cl2 dając chlorek miedzi i chlorek cynku, dwa nieszkodliwe składniki.
          W rzeczywistości w fermach drobiowych często dodaje się do pasz miedź i cynk, jeżeli nie ma innego naturalnego źródła tych śladowych minerałów.
Wielu hodowców drobiu uważa, że osad chloru jest konieczny w układzie oczyszczania wody jako jedyny sposób utrzymania wody bez bakterii. Możliwe jest to dzięki chlorowaniu wody ze studni, w celu wyeliminowania bakterii oraz natlenianiu wody w celu pozbycia się nadmiaru żelaza i bakterii siarkowych.
          Chlor usuwa się następnie za pomocą medium miedziano-cynkowego stosowanego bezpośrednio przed wprowadzeniem wody do kurników. Wykorzystuje się w ten sposób najlepsze cechy obu technologii -  chlorowanie i filtrowanie medium miedziano - cynkowym - w celu stworzenia skutecznego układu oczyszczania.
Media miedziano - cynkowe tworzą środowisko bakteriostatyczne wewnątrz zbiornika filtrującego. W oczyszczonej wodzie, która przechodzi przez układ rozprowadzania do kurnika, pojawia się jednak efekt osadzania. Taki przepływ nie pozwala na miejscowy rozwój bakterii lub alg przynajmniej przez 24 godziny.
    Odpowiednie płukanie mediów ma podstawowe znaczenie dla konserwacji układów miedziano - cynkowych. Ze względu na dużą gęstość mediów (23 kg na 0,0283 m.3 = na 1 stopę sześcienną), ważne jest, aby podczas przepłukiwania utrzymać odpowiedni strumień wody. Zwykle zaleca się przepłukiwanie z 1,5 do 2-krotną wydajnością przepływu.
    Być może nie wiadomo powszechnie o sprzedaży układów wykorzystujących stop miedziano - cynkowy fermom drobiowym, jest to jednak szeroki i otwarty rynek z obiecującymi zarobkami i niewielka konkurencją ale trzeba dobrego fachowca do wprowadzenia technologij.
Zalecenia:
Podstawowa elementy instalacji filtrów miedziano -cynkowych:
Instalując filtry miedziano -cynkowe w gospodarstwach, dealerzy powinni wziąć pod uwagę następujące elementy:

Zapotrzebowanie na wodę obiektu.
Zwykle na wartość tę wpływa liczba zwierzą w gospodarstwie
Skład chemiczny i bakteriologiczny wody (zawartość siarczanów, żelaza i bakterii).
Jeśli poziom tych zanieczyszczeń przekracza 2 do 3 cząsteczek na milion (ppm), zalecamy chlorowanie i retencję.
Parametry sieci rozprowadzającej (średnica i długość sieci).
Czy gospodarstwo zaopatruje się w wodę chlorowaną czy posiada studnię?
Moc pompy lub urządzeń podających wodę.
Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pomoże ustalić wielkość układu. Zmiennymi są wielkość zbiornika, czas kontaktu, miąższość (grubość) złoża, prędkość przepływu, prędkość wykonania zadania i prędkość płukania.
   Zanieczyszczenia cząsteczkowe występujące w surowej wodzie również stanowią składowe równania. W szczególności odnosi się to do rolnictwa, gdzie niewiele technologii może we własnym zakresie poradzić sobie z różnorodnością problemów, które stoją przed rolnikiem.
Dzięki filtrowaniu bakterii z podawanej ptakom wody, oczyszczanie wody w układach miedziano - cynkowych przyczynia się do zmniejszenia upadków kurcząt.

 

zdjecie

 

KDF

Medium KDF: Co to jest. Jak to pracuje w systemach obróbki płynów.

Niezależnie od tego, jak dobre są istniejące technologie filtracji / oczyszczania wody,

to każdy z nich posiada pewne ograniczenia. Są one albo krótkotrwałe, albo drogie, albo trudne do utrzymania, albo łatwo atakowane są przez mikroorganizmy lub też po prostu nie są w stanie sprostać oczekiwanym, coraz ostrzejszym wymogom.

Media KDF, natomiast, usprawniają te technologie przez ochronę, a w niektorych przypadkach, zastępują istniejące technologie filtracji / oczyszczania. Media KDF zapewniają przedłużony okres działania, niższy koszt ogólny, zmniejszone nakłady na utrzymanie, kontrole mikroorganizmów i ulepszone działanie.

Opatentowane media KDF są wysoko-czystymi związkami miedź-cynk. Obniżają one zawartość zanieczyszczeń w wodzie stosując utlenianie/redukcje (redox)-potencjał czystych, różniących się metali. Brzmi to bardzo tajemniczo, w rzeczywistości proces nie jest skomplikowany.

 

KONTROLUJE CHLOR I METALE CIĘŻKIE.

W prostych słowach, reakcja redox oznacza, że KDF wymienia elektrony z zanieczyszczeniami. Oddawanie i przyjmowanie elektronów zmienia wiele  zanieczyszczeń na nieszkodliwe składniki, jak np. chlor na chlorki. Inne zanieczyszczenia, jak np. metale ciężkie, przyłączają się do KDF.

Rezultatem końcowym jest totalne wyeliminowanie lub poważne zredukowanie szerokiej gamy zanieczyszczeń.

KONTROLUJE BAKTERIE, GLONY I GRZYBNIE.

Media KDF kontrolują mikroorganizmy w dwojaki sposób. Pierwszym są produkty uboczne reakcji redox; wspomniana wyżej wymiana elektronów stwarza w rzeczywistości pole elektrolityczne, w którym większość mikroorganizmów nie jest w stanie przetrwać. Drugi, to proces tworzenia się rodników hydroxylowych i nadtlenków z niektórych cząsteczek wody, który przeszkadza mikroorganizmom w ich funkcjonowaniu.

ZASTOSOWANIA OD KRANÓW KUCHENNYCH DO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH.

Media KDF są używane w licznych procesach wstępnego oczyszczania, oczyszczania głównego i w obróbce odpadów. Oto kilka przykładów:

Usuwanie chloru z wód komunalnych.

Coraz częściej media KDF są używane zamiast lub łącznie z filtrami węglowymi

do usuwania 99% chloru z wód komunalnych. Powodem tego jest duża trwałość. Domieszka KDF do granulowanego węgla aktywnego przedłuża jego trwałość i chroni złoże przed skażeniem bakteriami. Jednocześnie media KDF usuwają do 98% ołowiu

i innych metali ciężkich, które są przedmiotem wzrastającej troski społeczeństwa.

Ochrona systemów odwróconej osmozy.

KDF jest także używany zamiast filtrów węglowych przed systemami odwróconej osmozy, w celu ich ochrony przed chlorem i skażeniem bakteriami. Pewne rodzaje membran, a zwłaszcza cienkowarstwowe błony są bardzo podatne na degradacyjne działanie chloru.

Liniowe filtry węglowe skutecznie usuwają chlor. Jednakże muszą one być obserwowane dokładnie w celu wykrycia przebić chlorowych i rozwoju bakterii.

Węgiel aktywny szybko wyczerpuje się w wodach wysoko chlorowanych.

KDF zapewnia ciągłą, długotrwałą ochronę systemów RO, skutecznie usuwając chlor i kontrolując rozwój bakterii i glonów.

Kontrola osadów, bakterii i glonów w wodach chłodniczych.

Woda w wieżach chłodniczych i innych chłodnicach jest ogrzewana i wyeksponowana na działanie powietrza - stanowi doskonałe środowisko do rozwoju bakterii, glonów i grzybni. ( Choroba Legionella może pochodzić z wież chłodniczych .) Stare, chemiczne metody kontroli bakterii i glonów w wieżach chłodniczych są drogie, stwarzają problemy ściekowe i kreują koszty ich usuwania.

KDF jest ekonomicznym sposobem kontroli bakterii i glonów w wieżach chłodniczych, bez używania chemikaliów szkodliwych dla środowiska. Dodatkowo, w zależności od składu chemicznego wody, KDF obniży tworzenie się osadów.

Media KDF i inne metody oczyszczania.

KDF może kontrolować wzrost bakterii, glonów i grzybni wewnątrz złóż granulowanego węgla i  w  blokach filtrów  węglowych. Używanie  regularnego  węgla w połączeniu z KDF pozwala na bardziej skuteczne eliminowanie zanieczyszczeń chemicznych i chloru. KDF jest także doskonałym zamiennikiem systemów stosujących węgiel impregnowany srebrem.

  Ze względu na toksyczność srebra, węgiel impregnowany srebrem musi być rejestrowany w EPA. KDF nie potrzebuje tego. KDF produkowany jest z odzyskiwanych metali złomowych, a przede wszystkim jest znacznie ekonomiczniejszy niż systemy z węglem impregnowanym srebrem. KDF także chroni drogie  systemy  wymieniaczy  jonowych  przed  chlorem,  glonami,  grzybniami i bakteriami.

Dobór odpowiedniego rodzaju KDF.

Produkowane są dwa główne rodzaje KDF: KDF 55 i KDF 85.

Granulowane medium KDF jest rozbijane na cząsteczki o nieregularnych rozmiarach i kształtach (-10 do +100 mesh), co pozwala na przepływ wody bez nadmiernego ciśnienia wstecznego. KDF jest także dostępne w postaci waty lub szczotek, a wiele innych form jest ciągle opracowywanych.

*  KDF 55 granulowany jest najbardziej skuteczny do usuwania chloru i rozpuszczalnych w wodzie metali ciężkich.

*  Wata KDF jest używana tam, gdzie szybkości przepływu są wysokie, a niższy ciężar jest wymagany i woda może być recylkulowana.

*  KDF 85 granulowany jest najbardziej skuteczny do usuwania żelaza i siarkowodoru.

* KDF-F (pyl) może być stosowany w blokach węglowych i innych formach do usuwania chloru, bakterii, itp.

Wszystkie postacie KDF posiadają gwarancje czystości. Każdej wyprodukowanej partii towarzyszy certyfikat analiz.

KDF jest sklasyfikowany przez EPA jako środek nieszkodliwy, przez co jego stosowanie nie wymaga rejestracji tak, jak w przypadku węgla impregnowanego srebrem.

Również, z powodu, że cynk i miedź mają tendencje do osadzania się na złożu filtracyjnym, KDF spełnia wymogi EPA i FDA dotyczące limitów cynku i miedzi w wodzie pitnej. Na przykład, KDF może wyeliminować 10 mg/dm3 chloru i ciągle pozostawać  jeszcze  poniżej  dozwolonej  przez  EPA maksymalnej zawartości cynku

w wodzie pitnej.

KDF

Produkty  odmiennych  metali,  jak  KDF,  łączą  filtrację  mechaniczną z  potencjałem redox  ( redukcja / utlenianie )  do  usuwania  zawiesin, chloru ,  siarkowodoru  i  związków zawierających  żelazo. Chociaż  typowy  rozkład  wielkości  ziarna  jest  całkiem  duży,  10 > 100, to  zalecane szybkości przepływu  są  wysokie - 600  l/min  m2 powierzchni złoża. Zalecana wysokość złoża wynosi  25 cm  dla  zbiornika o  średnicy  15 cm, dla każdego 1 cm wzrostu średnicy zbiornika  należy  dodać  1 cm grubości  złoża, aż do  maksymalnej  grubości  złoża  wynoszącej  63 cm. Zalecany  cykl  płukania : 10 min przy 530  l/min  m2, a następnie 3 min przy 400  l/min  m2.

UWAGA:  Nie  używać  KDF  do  wód  zawierających  polifosforany.

Tagi