Urządzenia do Demineralizacji na Złożach Kationit i Anionit

Proces usuwania minerałów z wody, zwykle termin ten odnosi się do procesu wymiany jonowej Demi Water Woda zdemineralizowana. Woda oczyszczona z zanieczyszczeń, minerałów i soli. Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, a druga - anionitem pracująca w cyklu wodorotlenowym.

Kationit silnego kwasu + Anionit silnej zasady

Systemy te składają się z dwóch zbiorników:
jeden z nich zawiera żywicę kationowo-wymienną (kationit) w formie wodorowej (H+), a drugi żywicę anionową (anionit) w formie hydroksylowej (OH-). Woda przepływa przez kolumnę kationową gdzie wszystkie kationy są wymieniane na jony wodoru. Woda z usuniętymi kationami przepływa dalej przez kolumnę anionową. Tym razem, wszystkie ujemnie naładowane jony są wymieniane na jony hydroksylowe, które następnie łącza się z jonami wodorowymi tworząc wodę  H2O.

Systemy te usuwają wszystkie jony, łącznie z krzemionką. Zwykle jest zalecane zmniejszenie strumienia jonów przechodzącego przez wymieniacz anionowy (jonit anionowy) poprzez instalowanie jednostki do usuwania CO2 pomiędzy zbiornikami. Redukuje to stężenie dwutlenku węgla do kilku mg/l oraz redukuje to objętość anionowej silnej zasady oraz wymagania reagentów podczas regeneracji. Ogólnie system żywicy typu kationit silnego kwasu plus anionit silnej zasady jest najprostszym zastosowaniem, a woda dejonizowana w tym systemie ma wiele zastosowań. Klasyczna metoda demineralizacji na dwóch kolumnach pociąga za sobą konieczność rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl służących do regeneracji oraz prowadzenia w zakładzie odpowiedzialnej gospodarki wodno-ściekowej związanej z neutralizacją ścieków po regeneracyjnych.
  Do regeneracji jonitów silnie kwaśnych używa się zwykle 6% roztworu kwasu solnego (HCl), który magazynowany jest w zbiorniku kwasu w formie zatężonej tj. 33%. W wyniku tej regeneracji powstają ścieki silnie kwaśne o pH 1-2 zawierające duże ilości jonów chlorkowych. Do regeneracji jonitów silnie zasadowych używa się zasady sodowej (NaOH) o stężeniu 4-6%, która magazynowana jest w zbiornikach ługu o stężeniu 42%. W wyniku tego procesu powstają ścieki alkaliczne o pH 11-12.
Regeneracja automatyczna następuje samoczynnie, po pogorszeniu się zadanego progu przewodnictwa wody zdemineralizowanej.
Urządzenia do demineralizacji można podzielić na dwie grupy:

 1. Urządzenia do pracy czasowej składający się z dwóch kolumn
 2. Urządzenia do pracy ciągłej 24H tz. Twin składający się z czterech kolumn.

Demineralizacja w krajach wysoko rozwiniętych powoli skłania się w kierunku zastąpienia tej technologi na procesy filtracji membranowej  które to nie wymagają dość uciążliwych środków do regeneracji żywic zastosowanych w urządzeniach demi.

Zastosowanie:

 • przemysł elektroniczny,
 • tekstylny,
 • szpitale autoklawy, woda procesowa,
 • medyczny,
 • piekarniczy, 
 • produkcja szkła i wyrobów szklanych,
 • metalowy galwanizernie,.
 • lakiernie,
 • garbarnie,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • laboratoria,
 • przemysł spożywczy,
 • browary,
 • kosmetyki,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • wszędzie tam gdzie niezbędna jest woda zdemineralizowana

Tagi