Preparaty, antyskalanty do instalacji odwróconej osmozy

WG-Transofos WG-RO Clean jest płynnym preparatem do zastosowania w urządzeniach odwróconej osmozy (reverse osmosis). W ofercie preparaty do czyszczenia kwaśnego, zasadowego, biologicznego. Do konserwacji modułów membran podczas przestoju oraz preparat do konserwacji membran przed mrozem.

Przegląd produktów:

Antyskalanty:

Transophos

zapobieganie twardość resztkowej, wiązanie metali rozpuszczonych na bazie fosforanów

Transophos HS

zapobieganie twardość resztkowej, wiązanie metali rozpuszczonych na bazie polimerów

Czyszczenie kwaśne:

RO-Clean S

osady twarde, scaling nieorganiczny, żelazo

RO-Clean SS

silne osady twarde, scaling nieorganiczny, żelazo

Czyszczenie zasadowe:

RO-Clean A

organiczny fouling, smary

RO-Clean AS

fouling ze związków siarki i metali ciężkich

RO-Clean AK

kwas krzemowy

Środki dezynfekcyjne:

RO-Clean BS

zwykłe zanieczyszczenia biologiczne

RO-Clean WP

silne zanieczyszczenia biologiczne

Konserwacja:

RO Clean PF

konserwacja modułów przez dłuższy okres czasu

Ochrona przed mrozem:

RO Clean FR

konserwacja membran wraz z ochroną przed mrozem do -17°C

Zamówienia i dobór:

e-mail:     biuro@wigo.pl   adrian@wigo.pl

telefon:     669 061 616     535 202 101  


WG-Transophos, WG-Transophos HS, WG-RO Clean

Antyskalant, został stworzony dla zabezpieczenia membran cienkowarstwowych przed powstawaniem krystalizacji soli w instalacjach odsalania na bazie odwróconej osmozy.
Zapobiega on osadzaniu się kamienia na siatkach dystansowych pomiędzy zwojem membran. Chroni membrany przed powstaniem polaryzacji, łączenia się soli które doprowadzają do zatkania powierzchni filtrującej. WG-Transofos utrzymuje zadane parametry producentów membran co do przepływu, przedłuża żywotność materiału filtracyjnego.

Opis produktu:

Produkty transophos i transophos HS są płynnymi antyskalantami przeznaczonymi do urządzeń odwróconej osmozy. Oba produkty czynnie zapobiegają powstawaniu złogów twardości resztkowej.
Dodatkowo preparat wiążę metale, rozpuszczone w wodzie.  Tworzy związki kompleksowe przez co zapobiega osiadaniu się złogów metali na membranach. Osady te mogą zmniejszać pole powierzchni membran.
Transophos w swoim składzie bazuje na fosforanach,  a transophos HS jest produktem na bazie polimerów.

Warunki wstępne:

Urządzenia odwróconej osmozy powinna być,  jeżeli to możliwe zasilana wodą zmiękczoną. Środek działa stabilizująco na sole twardości cząstkowej i zapobiega ich krystalizacji na membranach. Dzięki temu membrany zachowują znacznie dłuższą żywotność i maksimum efektywności filtracji.

Dozowanie:

Dozowanie produktów transophos zależy od składu wody zasilającej. Jako baza obliczeniowa może służyć całkowita twardość wody zasilającej.  Przyjmuje się jako wystarczające dozowanie 10 ml/m³ (0,001%) transophosu przy zmiękczonej wodzie . Dla wody niezmiękczonej lub częściowo zmiękczonej, przyjmuje jako podstawę obliczeniową dozowanie 100 ml/m³x°dH (0,01%).

Zasady stosowania :

Aplikowanie środka poprzez pompę dozującą sterowaną wg. ilości wody przepływającej, bezpośrednio do wody zasilącej urządzenie RO. Alternatywnie moża również dozowanie zsynchronizowna z pompą ciśnieniową urzadzenia RO.

Opakowanie

Produkty transophos są dostępne w opakowaniach 25KG .
Dodatkowe informacje oraz reguły w przypadku nieprawidłowego postępowania znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki produktu.

 


 

INSTRUKCJA WG-RO Clean

Czyszczenia, dezynfekcji, konserwacja i ochrona przed mrozem modułów odwróconej osmozy

Spis treści 1

1. Czyszczenie 2

1.1. Kiedy konieczne jest czyszczenie? 2

1.2. Jaki rodzaj czyszczenia jest konieczny? 2

1.3. Przygotowanie czyszczenia 3

1.4. Przygotowanie płynu do czyszczenia 4

1.4.1. Czyszczenie kwaśne 4

1.4.2. Czyszczenie zasadowe 4

1.5. Postępowanie z płynem do czyszczenia 4

2. Dezynfekcja 6

2.1. Środek dezynfekujący 6

2.2. Przeprowadzenie dezynfekcji 6

3. Konserwacja 6

4. Ochrona przed mrozem 7

 


 

1. Czyszczenie

Starannie zmontowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją instalacje odwróconej osmozy (RO) nie wymagają częstego czyszczenia. Moduły RO wchodzące w skład instalacji cechują się wysoką stabilnością chemiczną i termiczną, dzięki czemu konieczne tu od czasu do czasu czyszczenie przeprowadzić można bez trudu. Moduły są wyjątkowo odporne na kwasy i zasady. Mogą być stosowane w zakresie wartości pH 3 do 11 w trybie pracy stałej. (Niezależnie od owej dobrej wytrzymałości chemicznej membran, w projekcie instalacji RO oraz w trakcie jej eksploatacji należy zwrócić uwagę na krystalizację – scaling) Krótkotrwale są również w stanie znieść wartości pH od 1 do 12. Dlatego też środki czyszczące mogą być silniejsze i bardziej skuteczne, niż zwykłe środki, stykające się z membranami RO.

 

1.1. Kiedy konieczne jest czyszczenie?

W trakcie normalnej eksploatacji membrany RO mogą zostać uszkodzone przez osady mineralne, materiał biologiczny, cząsteczki koloidalne oraz nierozpuszczalne substancje organiczne. Wymienione elementy składowe wody tworzą w trakcie użytkowania membrany osad na jej powierzchni, doprowadzając w ten sposób do zmniejszenia przepływu permeatu (czysta woda) oraz akumulacji soli ("fouling").

Gdy instalacja RO posiada odpowiednie (specjalne) wyposażenie, ciśnienie różnicowe woda zasilająca/koncentrat w każdym układzie modułów (moduł = jednostka składająca się z membrany i zbiornika ciśnieniowego, układ = grupa modułów połączonych szeregowo) powinno być na bieżąco mierzone i zapisywane. Wzrost ciśnienia różnicowego o ok. 15 % wskazuje na to, że wolne kanały w module zarastają biologicznym osadem. Niezależnie od tego moduł powinien zostać oczyszczony, kiedy wydajność przepływu permeatu spadła w ciągu krótkiego czasu o więcej niż 10 % wartości początkowej (czyli wydajności w trakcie pierwszych 24 do 48 godzin roboczych) lub gdy wartość przewodnia permeatu wzrosła o ok. 15 do 20 % (w dłuższym okresie, np. ponad 3 lata, wydajność membran do wody pitnej i przemysłowej spada o 15 %, a jakość zmniejsza się o 1,8 % - nieodwracalnie.) Należy zwrócić uwagę, iż wydajność permeatu obniża się również przy niższej temperaturze wody zasilającej (około 1 do 1,5 % na °C). Jest to zjawisko normalne i nie jest przejawem zanieczyszczenia membrany. Błędy w obróbce wstępnej, regulacji ciśnienia lub wadliwa wydajność pomp również mogą być odpowiedzialne za obniżanie się ciśnienia wody zasilającej, jej przepływu, wydajności permeatu oraz za wzrost współczynnika Sp, określającego stosunek stężenia soli w permeacie i stężenia soli w wodzie. Jeśli więc mamy do czynienia z powyżej wymienionymi przyczynami, należy je usunąć; nie ma wówczas konieczności czyszczenia membran.

 

1.2. Jaki rodzaj czyszczenia jest konieczny?

Rozróżnia się kwaśne oraz zasadowe środki do czyszczenia. Czyszczenie kwaśne konieczne jest w przypadku osadów mineralnych na membranie ("scaling"). Powstają one na przykład, gdy do obiegu zawraca zbyt duża ilość koncentratu. Osad ten może występować również na skutek błędów w systemie obróbki wstępnej. Środkiem odpowiednim do czyszczenia kwaśnego jest preparat „RO-Clean S“. Czyszczenie zasadowe niezbędne jest w przypadku zanieczyszczeń organicznych oraz narastania kiełków. W takim przypadku stosuje się środki „RO-Clean A“, „RO-Clean AS lub RO-Clean AK“ (patrz tabela 1).

Tabela 1

Czyszczenie kwaśne:

RO-Clean S

osady twarde, scaling nieorganiczny, żelazo

RO-Clean SS

silne osady twarde, scaling nieorganiczny, żelazo

Czyszczenie zasadowe:

RO-Clean A

organiczny fouling, smary

RO-Clean AS

fouling ze związków siarki i metali ciężkich

RO-Clean AK

na kwas krzemowy

1.3. Przygotowanie czyszczenia

Poniższe czynności obowiązują dla instalacji RO z wbudowanymi modułami (czyszczenie "in situ"). Można je stosować analogicznie dla modułów zdemontowanych. W przypadku czyszczenia in situ należy sprawdzić, czy elementy instalacji RO, np. zawory magnetyczne, armatura oraz kształtki rurowe są odporne na korozję pod kątem zastosowanego płynu do czyszczenia i w danej temperaturze. Czas kontaktu elementów z płynem do czyszczenia nie powinien być niepotrzebnie wydłużany. W razie wątpliwości należy czyścić moduły po wyjęciu ich z instalacji RO.

 

Ważne: Czyszczenie membran może być wykonywane wyłącznie w ich zbiornikach ciśnieniowych (dwa zbiorniki tworzą jeden moduł). Roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku szkód powstałych na skutek otwarcia modułów. Przed każdym czyszczeniem oraz po nim należy zmierzyć wydajność permeatu, ciśnienie przed oraz (o ile wyposażenie instalacji RO na to pozwala) za modułami, uzysk (stosunek ilości permeatu do ilości wody zasilającej) oraz temperaturę wody – każdorazowo po 2 godzinach normalnej eksploatacji. Przed demontażem modułów lub przed rozpoczęciem czyszczenia należy zadbać o wystarczający zapas permeatu do płukania modułów lub przynajmniej do usunięcia zawartości modułu po czyszczeniu. W przypadku wody o dużej zawartości soli (woda słonawa lub morska) należy również wykonać płukanie permeatem; we wszystkich pozostałych przypadkach wystarcza dobrze przefiltrowana woda bez chloru.

Należy przewidzieć wystarczająco duży zbiornik z polipropylenu lub włókna szklanego. Powinien on być wyposażony w zdejmowaną pokrywę oraz termometr. Podstawową zasadą dla wyznaczenia wielkości zbiornika jest równanie: zawartość pustego zbiornika ciśnieniowego z membraną plus zawartość łączących rur oraz wężów. Przygotować przyłącza dla wody zasilającej, koncentratu oraz permeatu poprzez odporne na korozje węże lub odpowiednie orurowanie w celu połączenia ze zbiornikiem. Instalację RO/moduły należy w miarę możliwości opróżnić. Przed wprowadzeniem koncentratu do zasobnika należy przepuścić go przez odporny na korozję filtr 5µm (w razie potrzeby wyczyścić filtr – gdy osiągnie wysoki opór właściwy). Przygotować pompę cyrkulacyjną instalacji RO lub oddzielne urządzenie czyszczące. Powinna istnieć możliwość regulacji przepływu poprzez zawór dławiący oraz odczytania wartości przepływu na liczniku. Pompa oraz armatura instalacji RO lub urządzenia czyszczącego musi być wykonana z materiału odpornego na korozję i przystosowana do temperatur do 50 °C – porównaj wskazówki w pkt. 1.3.
Kierunek przepływu przez moduł musi być w trakcie czyszczenia taki sam, jak w trakcie normalnej eksploatacji – przestrzegać tego koniecznie! Moduły są w stanie krótkotrwale, tj. w trakcie czyszczenia, wytrzymać wartości pH od 1 do 12. Generalnie płyn czyszczący powinien mieć temperaturę do 50 °C przy wartościach pH od 2 do 10, temperaturę 35 °C przy wartościach pH 10 do 11 oraz 30 °C przy wartościach pH 11 do 12.

Uwaga: Pompa może oddawać dodatkowe ciepło. Płyn czyszczący nie powinien mieć w żadnym wypadku temperatury poniżej 15 °C, ponieważ zależna jest od tego skuteczność czyszczenia. W razie potrzeby należy przewidzieć instalację podgrzewającą, natomiast w przypadku pomp oddających sporą ilość ciepła oraz w krajach o gorącym klimacie może okazać się konieczna instalacja chłodząca.

 

1.4. Przygotowanie płynu do czyszczenia

Środki czyszczące są już pomieszane w odpowiednim stosunku, tak iż nie ma możliwości przedawkowania. Jeśli zachodzi konieczność rozcieńczenia preparatu, należy zastosować w tym celu permeat lub zmiękczoną wodę kranową.

 

1.4.1. Czyszczenie kwaśne

Roztwór do czyszczenia „RO-Clean S“ posiada odpowiednie stężenie, które jest wystarczające dla zwykłego czyszczenia. „RO-Clean SS“ to środek o większym stężeniu i stosowany jest w przypadku silnych zabrudzeń. W razie potrzeby można rozcieńczyć „RO-Clean SS“ w stosunku maks. 1:5 za pomocą uzdatnionej wody.

 

Zalecana ostrożność! „RO-Clean S“ oraz „RO-Clean SS“ to silny kwas mineralny. Stosować maskę ochronną, fartuch gumowy oraz gumowe rękawice. Chronić oczy. Rozlany środek spłukać dużą ilością wody. Pracować wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

 

Temperatura roztworu do czyszczenia nie może przekroczyć 50 °C.

1.4.2. Czyszczenie zasadowe

Wybrać odpowiedni środek czyszczący z tabeli 1 w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Jeśli przypuszcza się obecność większej ilości zanieczyszczeń, czyszczenie należy przeprowadzić w kilku krokach. Nie mieszać ze sobą różnych środków czyszczących, ponieważ pogarsza to efekt działania poszczególnych preparatów.

Roztwór obu komponentów ma wartość pH ok. 12. Temperatura maks. 40 °C (zwrócić uwagę na nagrzewanie się w trakcie rozpuszczania oraz przetłaczania!


Zalecana ostrożność! Środki zasadowe są silnie żrące! Stosować fartuch gumowy oraz gumowe rękawice. Chronić oczy. Rozlany środek spłukać dużą ilością wody. Pracować wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

1.5. Postępowanie z płynem do czyszczenia

W trakcie całego czyszczenia należy nadzorować i zapewnić wymaganą temperaturę (podgrzewanie przez pompę). Podgrzany czynnik czyszczący kierowany jest w moduły w momencie załączenia pompy. Ilość przetłaczanej cieczy oraz ciśnienie powinny być niższe niż w tabeli 2 do chwili, aż zawartość modułów zostanie wyparta i odprowadzona do kanału. Następnie należy poprowadzić koncentrat oraz permeat do zbiornika do czyszczenia. Płyn do czyszczenia należy przetłaczać powoli, aż w każdym miejscu zapewniona zostanie wymagana temperatura. Wyłączyć pompę. Środek czyszczący może teraz wniknąć w pory membrany i rozpuścić znajdujące się tam zanieczyszczenia. W szczególnych przypadkach czas ten może zostać przedłużony do 15 godzin.

Jeśli ciepło, które oddaje pompa cyrkulacyjna, stosowane jest do podgrzewania płynu, w czasie tym wykonać można powolne przetłaczanie bez ciśnienia z około 10 % wartości wydajności pompy podanej w tabeli 2.

Po wsiąknięciu płynu należy szybko przetłaczać zawartość modułów oraz zbiornika do czyszczenia – przez 30 do 60 minut zgodnie z wartościami z tabeli 2. Następnie wypłukać zawartość modułów. Im szybsza jest prędkość przepływu przez powierzchnię membrany przy szybkim płukaniu, tym lepiej wypłukiwane są zanieczyszczenia. Strata ciśnienia nad modułem nie może być większa niż 0,4 MPa. W przypadku ekstremalnego zabrudzenia membran wydajność pompy może zostać zwiększona o 50 % wartości podanych w tabeli 2. W trakcie całego czyszczenia należy utrzymywać możliwie najniższe ciśnienie, by przepływ permeatu był utrzymany na niewysokim poziomie i by uniknąć tym samym ponownego wnikania już oddzielonych zanieczyszczeń w membranę.

Tabela 2

Zalecana wydajność pomp oraz zalecane ciśnienie wody zasilającej na moduł w trakcie szybkiego przetłaczania przy czyszczeniu:
Typ modułu Wydajność pompy (l/h) Ciśnienie (bar)
25xx 700-1100* 1,3-4,0
40xx 1800-2300* 1,3-4,0
80xx 6800-9000* 1,3-4,0
*) w zależności od ilości elementów membrany w jednym module. W trakcie kwaśnego czyszczenia należy kilkakrotnie sprawdzić wartość pH.

Kwas zużywa się poprzez reakcję z nieorganicznymi osadami mineralnymi. Jeśli wartość pH wzrośnie o więcej niż pół jednostki, należy dodać nieco kwasu.

Unikać biegu suchego zasobnika. O ile to konieczne, dodać więcej płynu do czyszczenia. Przy spuszczaniu rozcieńczyć płyn do czyszczenia za pomocą dużej ilości wody i starannie wypłukać zbiornik. Przestrzegać obowiązujących przepisów odnośnie neutralizacji ścieków.
Napełnić ponownie zbiornik świeżą wodą i przy działającej pompie wypłukiwać zarówno koncentrat, jak i permeat przez 10 do 15 minut do kanału. Jeśli instalacja przyłączona jest bezpośrednio do przewodów wodnych, w przewodzie doprowadzającym musi zostać zainstalowany zawór na- i odpowietrzający lub specjalny przerywnik (przestrzegać obowiązujących przepisów).


Sprawdzić skuteczność czyszczenia, w razie potrzeby powtórzyć je przy zastosowaniu zmienionego środku do czyszczenia. Na koniec usunąć koncentrat z instalacji RO lub modułów RO za pomocą wyparcia przez permeat. Instalację RO należy początkowo użytkować przy zredukowanej wydajności pompy i mniejszym ciśnieniu – do momentu, aż zostaną wypłukane również ostatnie resztki płynu do czyszczenia. Mimo to w permeacie nadal znajdować się będą niewielkie ilości tego preparatu. Dlatego też permeat powinien być odprowadzany do kanału co najmniej przez 10 minut.

2. Dezynfekcja

Ciemne i wilgotne wnętrze modułu jest sprzyjającym miejscem dla rozwoju mikroorganizmów. Przy nieregularnej eksploatacji w elementach mogą mnożyć się bakterie. Testy wykazały, iż w przypadku eksploatacji z wodą niesterylną oraz następującego przestoju instalacji lub jej dłuższego magazynowania wydajność permeatu może się zmniejszyć w wyniku zarastania osadami biologicznymi nawet do 40 %. Jeśli instalacja RO nie jest eksploatowana dłużej niż kilka dni, membrany powinny zostać zdezynfekowane poprzez wypełnienie systemu środkiem o działaniu biocydowym. Jeśli istnieje podejrzenie, że membrany są zarośnięte mikroorganizmami lub jeśli zastosowanie ich powoduje konieczność sterylności (np. w zakresie medycznym), należy przeprowadzić dezynfekcję. Jeśli jednocześnie występują zabrudzenia nieorganiczne, należy uprzednio wyczyścić system membran jak opisano powyżej.

2.1. Środek dezynfekujący

Dla dezynfekcji modułów stosuje się „RO-Clean BS“ lub „RO-Clean WP“.

RO-Clean BS przeznaczony jest do usuwania zwykłych osadów biologicznych i nie uszkadza membran.

RO-Clean WP stosowany jest w przypadku silnych zanieczyszczeń biologicznych. Zbyt długi czas oddziaływania tego preparatu może jednak nieodwracalnie uszkodzić membrany. Temperatura w trakcie czyszczenia nie może przekroczyć 25°C.

2.2. Przeprowadzenie dezynfekcji

Postępować ostrożnie, stosować odzież ochronną, pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach! W miarę możliwości opróżnić instalację RO. Do odpowiednio dużego zbiornika przyłączyć wodę zasilającą oraz przyłącza ścieków – poprzez węże i rury. Wprowadzić do zbiornika płyn dezynfekujący. Obniżyć ciśnienie systemowe instalacji RO do 0,35 MPa. Płyn do czyszczenia doprowadzić grawitacyjnie, za pomocą pompy instalacji RO lub za pośrednictwem instalacji czyszczącej. Pozostawić instalację RO na 30 minut. Przed ponownym uruchomieniem należy instalację RO lub jej moduły wypłukać – przez co najmniej 30 minut, przy obniżonym ciśnieniu. W tym czasie odprowadzić permeat do odpływu. W przypadku stosowania permeatu w zadaniach krytycznych, np. zasilania sztucznych nerek w branży farmaceutycznej, permeat powinien zostać poddany badaniom przed zastosowaniem. Zwrócić uwagę na przepisy odnośnie neutralizacji.

3. Konserwacja

Jeśli membrany
pozostają nieeksploatowane dłużej niż 24 godziny, np. w trakcie magazynowania jako część zapasowa, należy je profilaktycznie zakonserwować przy użyciu odpowiedniego środka dezynfekcyjnego. Ten sam efekt osiągnie się poprzez codzienne załączanie i eksploatację instalacji RO przez 10 do 20 minut. Metoda ta jest sposobem preferowanym, ponieważ nie są tu stosowane żadne chemikalia.

W celu dłuższego magazynowania lub na czas przestoju moduły RO należy wypełnić środkiem „RO-Clean PF“.

Przed ponownym uruchomieniem instalacji RO lub modułów RO należy je wypłukać – przez co najmniej 30 minut, przy obniżonym ciśnieniu. Permeat odprowadzić do odpływu.

4. Ochrona przed mrozem

Jeśli nie można zapewnić przechowywania instalacji RO lub jej modułów w warunkach chroniących przed mrozem (np. w przypadku transportu w zimie), należy napełnić moduły środkiem „RO-Clean FR“. Dzięki wypełnieniu za pomocą „RO-Clean FR“ gwarantowana jest odporność na mróz do temperatury -17°C.


Przed ponownym uruchomieniem instalacji RO lub modułów RO należy je wypłukać – przez co najmniej 30 minut, przy obniżonym ciśnieniu. Permeat odprowadzić do odpływu.

Zamówienia i dobór:

e-mail:     biuro@wigo.pl   adrian@wigo.pl

telefon:     669 061 616     535 202 101  
Tagi

Masz pytanie?
Szukasz porady,
lub konsultacji?

Szybki kontakt

Zapraszamy do
naszego salonu
wystawienniczego:

Wrocław

ul. Nowowiejska 71

Słownik pojęć
o tematyce
technologii wodnej